Allmänna villkor

  Uppdaterad senast: 2017-02-21

  Läs dessa allmänna användningsvillkor ("Allmänna Villkor") noggrant innan du använder denna webbplats www.knifeandfork.se ("Webbplatsen") och dess tjänster ("Tjänster"). Användande av Webbplatsen och dess Tjänster innebär att du accepterar dessa Allmänna Villkor. Om du inte accepterar dessa Allmänna Villkor, använd inte Webbplatsen och dess Tjänster.

  Om Specific Work Skandinavia AB ("vi", "vår", "vårt" eller "oss") ändrar dessa Allmänna Villkor, kommer vi att publicera de reviderade villkoren här med ett uppdaterat giltighetsdatum. Om vi gör väsentliga ändringar i Allmänna Villkor, kommer vi att kontakta dig genom mail, sms eller information på Webbplatsen.

  1. Information om oss

   Webbplatsen och dess Tjänster drivs av Specific Work Skandinavia AB (org.nr 556917-7487) med huvudkontor på Hertigvägen 14, 126 52 Hägersten, e-postadress: info@knifeandfork.se

  2. Tillgång till Webbplatsen och dess Tjänster
   1. Med reservation för de avtalsförpliktelser, som vi har gentemot användare av våra betaltjänster, är vi inte ansvariga om av någon anledning Webbplatsen och dess Tjänster är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.
   2. Vid vissa tidpunkter kan vi begränsa åtkomsten till alla eller vissa delar av Webbplatsen och dess Tjänster för våra användare som har registrerats på Webbplatsen.
   3. Om du väljer att använda, eller förses med, en aktiveringskod, ett lösenord eller någon annan information, som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan dessa konfidentiellt och du får inte lämna ut den till någon tredje part.
   4. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka dig åtkomst till alla eller vissa delar av Webbplatsen och dess Tjänster om, enligt vår mening, du har inte följer dessa Allmänna Villkor.
  3. Immaterialrätt och tillåten användning
   1. Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på Webbplatsen och allt material som publiceras på den. Dessa rättigheter skyddas av upphovsrättslagar och fördrag internationellt. Alla sådana rättigheter tillhör oss.
   2. Du får skriva ut och ladda ner utdrag från Webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk i följande fall:
    1. när inga dokument eller tillhörande grafik ändras på något sätt;
    2. när ingen grafik används separat från tillhörande text;

     och

    3. när inga copyrightuppgifter och varumärken tas bort.
   3. Du accepterar att inte:
    1. använda Webbplatsen och dess Tjänster för kommersiella ändamål utan vår föregående skriftliga överenskommelse;
    2. kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, ladda ner, publicera eller vidarebefordra, i någon form eller på något sätt, något av Webbplatsens innehåll, förutom vad som är tillåtet ovan.
  4. Material som lämnats av dig.
   1. Du samtycker till att inte skicka in något material på Webbplatsen
   2. som är är felaktigt, vilseledande, nedsättande, diskriminerande, hotande, stötande; som uppmuntrar till missbruk, rasism, religiöst hat eller våld; som är pornografiskt eller kränkande mot privatlivet, eller,
   3. som inkräktar på någon form av äganderätt, ex upphovsrätt eller på vårt varumärke. Detta betyder att du måste äga rätten, eller erhålla tillåtelse från ägaren till upphovsrättsligt material, till allt du lägger in på Webbplatsen, eller,
   4. som är tekniskt skadligt (inklusive, men ej begränsat av datavirus av olika slag.) eller,
   5. som uppmuntrar till att utföra kriminell handling, kan leda till civilrättsligt ansvar, eller är på annat sätt är olagligt.
   6. Vi är inte skyldiga att använda oss av material som lämnats av dig och vi kan när som helst ta bort material från Webbplatsen om vi anser det är stötande eller kränkande på något sätt.
   7. Vi kommer att samarbeta med alla brottsbekämpande myndigheter och följa domstolsbeslut, som uppmanar oss att lämna ut identiteten på den som lägger in information på Webbplatsen, i strid mot klausul 4.2.
   8. Vi ska inte att hållas ansvariga gentemot tredje part, för innehållet eller riktigheten i det material eller den information, som lämnats av dig.
  5. Tredjepartsmaterial och länkar
   1. Vi ska inte hållas ansvariga för tredjepartsmaterial som lagts in på Webbplatsen. Tredjepartsmaterial omfattar ex. material inlagt av användare av Webbplatsen och dess Tjänster, annonser för lediga arbete och andra annonser.
   2. Där Webbplatsen och dess Tjänster innehåller länkar till andra webbplatser eller till tjänster som erbjuds av tredjeparter, används dessa på egen risk. Vi är inte ansvariga för innehållet i tredjepartsmaterial
  6. Vårt ansvar
   1. Det material som finns på Webbplatsen och i dess Tjänster är endast information och innebär inte något råd från oss. Det är upp till dig att använda gott omdöme och göra egna kontroller av materialet och informationen på Webbplatsen. Om det inte uttryckligen och skriftligt uttryckts av oss eller krävs av oss enligt svensk lag, lämnar vi inga garantier av något slag för material och information som lämnats på Webbplatsen.
   2. Vi är inte ansvariga för
    1. någon handling, till följd av information på Webbplatsen, som du vidtar och som orsakar skada eller förlust för dig; eller,
    2. några förehavanden som du har med tredje part (ex andra användare eller annonsörer) och som sker genom eller på grund av användande av Webbplatsen eller,
    3. för förluster eller konsekvenser orsakade av ditt användande av 1) Webbplatsen eller dess Tjänster, eller 2) genom brott mot dessa Allmänna Villkor.
   3. Vi ansvarar ej för att du ej kan använda dig av Webbplatsen och dess Tjänster p g a faktorer utanför vår kontroll (ex fel i webbläsare, internettjänster och bredbandstjänster) eller force majeur
   4. Webbplatsen och dess Tjänster är delvis beroende på att mjukvara fungerar. Vi kommer att bevaka och underhålla Webbplatsen och dess Tjänster och snarast eliminera eventuella buggar , men vi kan inte garantera att Webbplatsen och dess Tjänster kommer att fungera felfritt, vara tillgänglig ständigt eller vara fria från virus.
   5. Inget av ovanstående villkor inskränker vårt ansvar för skada p g a försummelse och som omfattas av indisponibel lagstiftning.
  7. Giltighet av dessa Allmänna Villkor

   Om något innehåll i dessa Allmänna Villkor befinnes ej vara i överensstämmelse med svensk lag, ska det inte påverka giltigheten av övrigt innehåll.

  8. Tillämplig lag och jurisdiktion

   Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av Stockholms tingsrätt, varvid svensk lag ska tillämpas.